Resultaten 1 tot 7 van de 7
 1. #1
  Administrator
  Ingeschreven
  Jan 2012
  Locatie
  Prepper Island
  Berichten
  3.351

  TARGET2 - de achilleshiel van de Euro?

  Een nieuwe blog op Preppers.nl: TARGET2 of Waarom Griekenland niet uit de Euro kan.
  Aanrader! Vooral als je denkt "Target2, huh wat is dat?"

  Aangezien er nog geen specifieke thread is over TARGET2, het financiŽle transactie systeem van de Eurolanden, hier ook even wat achtergrondinfo:

  TARGET2 is the real-time gross settlement (RTGS) system owned and operated by the Eurosystem. TARGET stands for Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system. TARGET2 is the second generation of TARGET. [...] TARGET2 processed a daily average of 348,505 payments, representing a daily average value of €2,385 billion.

  - Bron: http://www.ecb.europa.eu/paym/t2/html/index.en.html
  Ja, je leest het goed, TARGET2 verwerkt dus gemiddeld zo'n 2,4 biljoen (= 2385 miljard = 2 385 000 000 000) euro.

  En dat dit een tikkende tijdbom is kan je lezen in onze column TARGET2 of Waarom Griekenland niet uit de Euro kan.
  Prepping is a statement of independence

  In Omnia Paratus ~ Preppers.nl admin

  http://preppers.nl/forum/threads/12-Forum-regels

 2. #2
  Moderator
  Ingeschreven
  Feb 2012
  Locatie
  Den Haag
  Berichten
  4.443
  Over een tikkende tijdbom gesproken. Engeland begint ook te dreigen.
  http://www.dailymail.co.uk/news/arti...Matt%2BChorley

 3. #3
  Survivor
  Ingeschreven
  Oct 2012
  Locatie
  Drenthe
  Berichten
  156

  Target2

  ik weet niet of target2 bij jullie bekend is ?

  dus bij deze target2
  jol

  > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag
  Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
  Postbus 20018
  2500 EA 'S-GRAVENHAGE
  Datum 11 april 2012
  Betreft Opheffen vertrouwelijkheid brief target-2 onevenwichtigheden
  Directie FinanciŽle Markten
  Korte Voorhout 7
  2511 CW Den Haag
  Postbus 20201
  2500 EE Den Haag
  www.rijksoverheid.nl
  Ons kenmerk
  FM/2012/ 523
  Uw brief (kenmerk)
  2012D11150
  Bijlagen
  Brief Target-2 (FM/2012/230M)
  Pagina 1 van 1
  Geachte voorzitter,
  Op 27 februari jl. stuurde ik u een vertrouwelijke brief over Target-2, het systeem
  dat directe overboekingen tussen banken in de eurozone mogelijk maakt. Uw
  Kamer verzocht schriftelijk (kenmerk 2012D11150) deze brief openbaar te maken.
  De situatie nogmaals beziend in het licht van de recente ontwikkelingen heb ik na
  contact met De Nederlandsche Bank besloten de brief inderdaad openbaar te
  maken. De brief is als bijlage bij deze brief gevoegd.
  Hoogachtend,
  de minister van FinanciŽn
  J.C. de Jager
  aotz 2 03L(co
  ac)ľz 69,),
  Ministerie van FinanciŽn
  Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haan
  VERTROUWELI3K
  De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
  Postbus 20018
  2500 EA 'S-GRAVENHAGE
  Directie FinanciŽle Markten
  Korte Voorhout 7
  2511 CW Den Haag
  Postbus 20201
  2500 EE Den Haag
  www.rijksoverheid.n1
  Ons kenmerk
  FM/2012/230
  Datum
  27
  FEB, 2012
  Betreft: Target 2
  Geachte voorzitter,
  Door middel van deze brief wil ik u vertrouwelijk informeren over een relatief
  technisch onderwerp dat verband houdt met de Europese schuldencrisis. Het
  onderwerp waar het hier om gaat betreft de intra-eurosysteem vorderingen en
  verplichtingen die tot stand komen via het zogenaamde 'Target-2 systeem', dat
  directe overboekingen tussen banken binnen de eurozone mogelijk maakt 1,2 . Een
  systeem als Target-2 is noodzakelijk voor het goed functioneren van de
  Economische en Monetaire Unie (EMU); in extreme scenario's waarbij het
  voortbestaan van de EMU in gevaar komt doordat een lidstaat de EMU zou kunnen
  verlaten, brengt het Target-2 systeem echter risico's met zich mee. Omdat ik
  eraan hecht u zo goed mogelijk te informeren, wil ik door middel van deze brief
  deze potentiŽle risico's zo helder mogelijk uitleggen.
  De belangrijkste manier om de huidige risico's van het Target-2 systeem
  aan te pakken is door te werken pan herstel van het vertrouwen van markten in de
  Eurozone. Zoals u weet is dat een van de belangrijkste doelen die dit kabinet voor
  ogen heeft met het grote pakket aan Europese maatregelen dat de afgelopen
  anderhalf jaar is en wordt genomen (oprichting en vergroting van de effectieve
  capaciteit van het noodfonds EFSF, vervroeging van het ESM, de
  bankenherkapitalisatie exercitie op basis van de recente EBA test van december ji.
  en de strengere afspraken over nationale begrotingen etc.). In die zin wijst de
  problematiek rondom het Target-2 systeem nogmaals op het belang van deze
  maatregelen3.
  In deze brief zal ik eerst ingaan op hoe het Target-2 systeem werkt,
  vervolgens waarom de zogenaamde Target-2 saldi van het Target-2 systeem sterk
  zijn opgelopen door de crisis, daarna op welke risico's dit met zich brengt in
  1 Target-2 staat voor Trans-European Automated Real time Gross Settlement Express Transfer.
  3 In de bijlage van Kamerstuk 33000, nr. 36 bent u geinformeerd over de zogenaamde
  `Griekenlandscenario's'. Op p. 6, B en 9 van deze bijlage wordt het aandeel van DNB benoemd In de
  potentlŽle verliezen van de ECB door haar blootstelling aan Grlekenland vla het Eurostelsel. Deze
  potentlŽle verliezen betreffen deels verlIezen die voortkomen ult het Target-2 systeem, dat echter In deze
  brIef nlet als zodanIg bij naam wordt genoemd.
  2 Het eurosysteem bestaat uit de ECB en alle nationale centrale banken (NCBs) in de eurozone.
  VERTROUVVELTIK Pagina 1 van 5
  extreme scenario's om te concluderen hoe de huidige beleidsmaatregelen mede
  beogen de Target-2 saldi weer langzaam te doen afnemen.
  Werking Target-2
  Een monetaire unie kan enkel en alleen bestaan wanneer er grenzeloos en vrij
  betalingsverkeer tussen ingezetenen uit de verschillende lidstaten kan zijn.
  Betalingen tussen banken in verschillende eurozone lidstaten vinden in principe op
  dezelfde dag plaats, wat betekent dat indien een rekeninghouder in lidstaat A een
  overboeking doet naar een rekeninghouder in lidstaat B de rekeninghouder in
  lidstaat B vrijwel gelijk over zijn geld kan beschikken. Om deze
  betalingsinfrastructuur mogelijk te maken vindt op de achtergrond van de
  transactie tussen een rekeninghouder in lidstaat A en B een parallelle transactie
  plaats tussen de nationale centrale banken (NCBs). Een betaling van een bank in
  lidstaat A aan een bank in lidstaat B zorgt er namelijk voor dat de NCB van lidstaat
  A een verplichting krijgt ten opzichte van de ECB en de NCB van lidstaat B een
  vordering krijgt op de ECB. De balans van alle vorderingen en verplichtingen die de
  NCBs to.v. de ECB hebben heet de Target-2 balans en de saldi van individuele
  NCBs heten de Target-2 saldi (zie voor een voorbeeld tabel 1). In de periode tot
  2007 waren de omvang van de Target-2 balans en de individuele saldi van NCBs
  relatief klein. Sinds de kredietcrisis is deze situatie echter verandert, centrale
  banken van Duitsland, Luxemburg, Nederland en Finland kennen momenteel een
  fors positief saldo op de Target-2 balans. De overige eurolanden hebben een (fors)
  negatief saldo.
  Oorzaken oploop Target-2 saldi
  Als gevolg van de banken- en schuldencrisis is er sprake van een netto
  kapitaaluitstroom uit met name perifere lidstaten, mede door het opdrogen van de
  interbancaire kredietverlening. Investeerders in perifere lidstaten percipiŽren een
  groter kredietrisico en trokken hun geld uit deze lidstaten en de daar gevestigde
  banken terug. Perifere banken vingen het wegvallen van financiering via de
  internationale financiŽle markten op door tegen onderpand te lenen bij de ECB (via
  het herfinancieringloket). Naar mate de crisis verdiepte kwam bovenop het
  kredietrisico in de ogen van investeerders nog een potentieel wisselkoersrisico,
  doordat uittreding van lidstaten uit de eurozone niet meer werd uitgesloten door
  de markt. Tot slot kozen ook bedrijven en burgers uit perifere lidstaten ervoor
  tegoeden te verplaatsen naar banken in kernlanden. Deze factoren zorgden ervoor
  dat de banken in perifere lidstaten nog afhankelijker werden van het
  herfinancieringsloket van de ECB.

 4. #4
  Survivor
  Ingeschreven
  Oct 2012
  Locatie
  Drenthe
  Berichten
  156
  De ECB ziet zich nu door de crisis gedwongen om onbeperkt krediet tegen
  onderpand aan banken te verstrekken om de monetaire transmissie in de Eurozone
  te waarborgen.4 Immers, zonder dit ruime monetaire beleid zouden
  liquiditeitsproblemen voor deze banken hebben geleid tot een onverantwoord
  scherpe terugval in de kredietverlening en daarmee de economische groei en
  inflatie in deze landen.
  De kapitaaluitstroom uit perifere landen naar kernlanden, die opgevangen
  wordt door centrale bank liquiditeit, is terug te zien in de Target-2 saldi van de
  NCBs van de eurolidstaten. Waar de NCBs van de relatief sterke landen in de
  Eurozone een steeds positiever Target-2 saldo hebben, hebben de NCBs van
  4 Banken die onvoldoende onderpand van afdoende kwaliteit hadden, deden een beroep op Emergency
  Liguidity Assistance (ELA) bij hun nadonale centrale bank, om zo de gaten aan de passivazijde van hun
  balans te vullen.
  Directie FinanciŽle Markten
  Ons kenmerk
  FM/2012/230 M
  VERTROWNELDK Pagina 2 van 5
  perIfere landen waar de banken en overheidsfinanciŽn sterk onder druk staan een
  steeds negatiever saldo. De NCBs van de kernlanden krijgen een vordering op de
  ECB voor de netto kapitaalinstroom; de NCBs van de perifere lIdstaten hebben een
  verplichting aan de ECB voor de netto kapitaaluitstroom, deze uitstroom hebben ze
  moeten opvangen met het herfinancieringsloket van de ECB. De onderstaande
  tabel geeft een overzicht van de netto positfes van NCBs ten opzichte van de ECB.
  Tabel 1. Ta et-2 Saldi in mil a
  Eind 20 7ó Eind ZOtr September
  2011ó
  Duitsland 71 326 449**
  Luxemburg 18 68 84
  Nederland -22 41 89**
  Finland 3 20 49
  ItallŽ 36 3 -103**
  Cyprus -6 -8
  Malta -1
  Estland 2
  SloveniŽ 2 - -2
  Slowakije -13 -13
  BelgiŽ -62 -14 -24**
  Oostenrijk -25 -28 -36
  Frankrijk 0 -28 -98
  Spanje -3 -51 -83
  Portugal -6 -60 -59
  Griekenland -10 -87 -101
  Ierland -1 -145 -135
  * desbjcis geen lid van de Eurozone
  ** bron openbare jaarverslagentaarrekeningen nationale centrale banken
  *** schattingen Deutsche bank "Deutsche Bank Research Target2-Watchers update"
  Bezien vanuit een breder perspectfef betekent deze oploop van Target-2 saldI voor
  een deel dat de rIsico's die de Nederlandse banken liepen op commerciŽle banken
  in de perifere fanden verschuiven naar een risIco dat DNB loopt op de ECB en
  uiteindelijk op de NCBs van met name de perlfere landen. Vanuit risico-oogpunt is
  dat op zich geen verslechtering, omdat de NCBs in die landen over het geheel
  genomen een beter rislco zullen zijn dan de commerciŽle banken. Daarnaast is het
  echter ook een verschuivIng van risico van privaat naar publiek.
  Risico's Target-2 systeem
  Zoals hIerboven uiteengezet is, Illustreren de oplopende Target-2 saldl een gebrek
  aan vertrouwen in (het bankwezen van de) perlfere landen, maar het bestaan
  ervan vormt niet direct een probleem. De Target-2 saldi zljn feitelijk
  admInfstratieve saldi, die niet worden verrekend - wat in prIncipe ook niet nodig is
  In een muntunie. Echter indlen een lIdstaat met een negatief Target-2 saldo zou
  besluIten zijn nationale munteenheId opnleuw in te voeren en uit het Eurosysteem
  te treden, dan houdt de NCB van dat land een schuld ten opzichte van de ECB.
  Echte problemen rnet de Target-2 saldl ontstaan dan indfen de ulttredende lidstaat
  bepaalt dat haar ingezetenen (Inclusief de centrale bank) hun externe
  verplIchtingen nIet langer mogen nakomen. Er zullen dan (eventueel in Club van
  Parijs verband) afspraken moeten worden gemaakt over hoe om te gaan met deze
  Directle FinandŤle Markten
  Ons kenmerk
  F1/20121230 M
  VERTROUWELIJK PagIna 3 van 5
  schuldenkwestie. In het uiterste geval zou het Eurosysteem dan een verlies
  kunnen lijden. Deze mogelijke verliezen zouden vervolgens volgens de
  kapitaalsleutel worden verdeeld over de achterbInvende Lidstaten. Deze
  kapitaalsleutel moet dan wel gecorrigeerd worden voor het feit dat er minder
  lidstaten zijn. Het aandeel van Nederland in de huidige kapitaalsleutel bedraagt
  5,6%; als een lidstaat uittreedt zou het Nederlandse aandeel in het verlies op de
  Target-2 vorderingen dus iets meer dan 5,6% zijn. Als in een extreem en
  onwaarschijnlijk scenario meerdere landen de Eurozone zouden verlaten neemt de
  kans op verliezen navenant toe: de verliezen op de uitstaande Target-2
  vorderingen moeten dan immers onder minder landen worden verdeeld.
  Afname risico's Target-2 systeem
  Zoals hierboven aangegeven lopen de Target-2 saldi en de risico's die hiermee
  gepaard gaan op naarmate het vertrouwen van investeerders in bepaalde lidstaten
  en de banken die er gevestigd zijn afneemt. Om nu het tij te keren en de Target-2
  saldi weer af te laten nemen is herstel van vertrouwen noodzakelijk. Indien het
  vertrouwen herstelt, zal de rente die perifere lidstaten betalen op de kapitaalmarkt
  immers afnemen, c.q. hun markttoegang verbeteren. Dit heeft dan tevens
  positieve gevolgen voor de banken in die lidstaten. Door de afname van het
  gepercipieerde kredietrisico wordt het voor investeerders nI. weer aantrekkelijker
  om aan perifere banken te lenen. Hierdoor raken deze banken minder afhankelijk
  van de financiering van de ECB en hun NCBs, wat zich vertaalt in afnemende
  Target-2 saldi. Het herstel van vertrouwen zal er ook toe bijdragen dat de rente
  die deze banken betalen voor hun eigen financiering lager zal worden; daardoor
  stijgt hun winstgevendheid en kunnen ze sneller hun buffers versterken. Op die
  manier zullen investeerders het kredietrisico van deze banken lager inschatten,
  waardoor waarschijnlijk meer private partijen weer in hen zullen willen investeren.
  Ook op die manier nemen de Target-2 saldi dan weer verder af, omdat er immers
  weer een netto kapitaalinstroom naar deze lidstaten plaats zal vinden.
  Herstel van vertrouwen is dus cruciaal. Om dit vertrouwen te herstellen is en wordt
  een breed pakket aan maatregelen in Europa en de Eurozone genomen. Het betreft
  hier, zoals bekend, maatregelen om zowel het vertrouwen in eurozone lidstaten als
  in de in die lidstaten gevestigde banken te herstellen.
  ē Om op korte termijn het vertrouwen in lidstaten te herstellen is er het
  noodfonds EFSF en zijn opvolger ESM, die in ruil voor strenge conditionaliteit
  financiering ter beschikking stellen aan lidstaten die niet meer zelfstandig naar
  de kapitaalmarkt kunnen.
  ē Om op de lange termijn te borgen dat ingezette bezuinigingen en
  hervormingen in van kracht blijven en te borgen dat geen nieuwe lidstaten in
  de problemen komen is er het six-pack en het nieuwe begrotingsverdrag. Voor
  een recent overzicht verwijs ik u naar het verslag van de Europese Raad op 8
  en 9 december 20115 en de visie toekomst Economische en Monetaire Unie6.
  ē Om op korte termijn het vertrouwen in banken te versterken is er de EBA
  exercitie van december jl., waardoor banken per 1 juli 2012 aan een 9%
  kapitaalseis moeten voldoen na herwaardering van het overheidspapier op hun
  boeken tegen marktwaarden.
  5 kamerstuk 21 501-20, nr. 602
  6 kamerbrief van 7 september 2011 van het kablnet inzake een visle over de toekomst van de
  Economische en Monetaire Unle
  Directie FinanciŽle Markten
  Ons kenmerk
  FM12012/230 M
  VERTROUWELT3K Pagina 4 van 5
  ē Om op lange termijn te borgen dat de bancaire sector versterkt wordt in Directie Financtťle Markten
  Europa en een veel kleiner risico vormt voor de overheidsfinanciŽn is er een
  heel pakket aan structurele versterkingen en hervormingen zoals de hogere Ons kenmerk
  Bazelse kapitaal- en liguiditeitseisen en de extra kapitaaleisen voor FM/2012/230 M
  systeemrelevante instellingen. Voor een volledig overzicht verwijs ik u naar de
  beleid- en wetgevingsbrief financiŽle markten.7
  Om de huidige risico's die voortvloeien uit het Target-2 systeem te mitigeren is het
  dus noodzakelijk dat deze Europese maatregelen voortvarend blijven worden
  opgepakt. Deze brief over het Target-2 systeem onderstreept zo nogmaals het
  belang van deze maatregeten.
  Hoogachtend,
  De$irjister van FinanciŽn,
  mr. tlÁsJ.C. de Jager
  sepiso.
  7 Brief met kenmerk FM/2011/9075M van 26 oktober ji.
  VERTROUWELI31( Pagina 5 van 5

 5. #5
  Administrator
  Ingeschreven
  Jan 2012
  Locatie
  Prepper Island
  Berichten
  3.351
  Beste [MENTION=1085]hobbyboerin[/MENTION], weet niet waar je deze tekst vandaan gecopierd hebt, maar de leesbaarheid is natuurlijk ruk zo

  Hier de deeplink naar de pdf van die brief, dat leest een stuk makkelijker: http://www.rijksoverheid.nl/bestande...f-target-2.pdf

  (of klik hier)
  Prepping is a statement of independence

  In Omnia Paratus ~ Preppers.nl admin

  http://preppers.nl/forum/threads/12-Forum-regels

 6. #6
  Survivor
  Ingeschreven
  Oct 2012
  Locatie
  Drenthe
  Berichten
  156
  ja daar had ik hem ook gevonden

  jol

 7. #7
  Survivor
  Ingeschreven
  Oct 2012
  Locatie
  Drenthe
  Berichten
  156
  lol ik ben verplaats jullie kende het al

  mooi

  jol

 

 

Labels voor dit Bericht

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •  
Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 08:50. Powered by vBulletin® Version 4.2.3
Copyright © 2019 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. vBulletin skins by CompleteVB